021-91005242 مشاوره رایگان

تور استانبول

قیمت تور استانبول

تور استانبول 3شب و 4روز (زمستان 1402 ) لحظه آخری
اقامت: 3 شب و 4 روز
قیمت: 7,020,000 تومان
تاریخ رفت: 1401/11/22
تاریخ بازگشت: 1401/11/25
7,020,000 تومان مشاهده قیمت‌ها
تاریخ رفت: 1401/11/15
تاریخ بازگشت: 1401/11/18
6,720,000 تومان مشاهده قیمت‌ها
تور استانبول 4 شب و 5 روز
اقامت: 4 شب و 5 روز
قیمت: 7,390,000 تومان
تاریخ رفت: 1401/11/21
تاریخ بازگشت: 1401/11/25
7,390,000 تومان مشاهده قیمت‌ها
تاریخ رفت: 1401/11/15
تاریخ بازگشت: 1401/11/19
7,690,000 تومان مشاهده قیمت‌ها
تور استانبول 6 شب و 7 روز لاکچری
اقامت: 6 شب و 7 روز
قیمت: 8,810,000 تومان
تاریخ رفت: 1401/11/15
تاریخ بازگشت: 1401/11/21
8,810,000 تومان مشاهده قیمت‌ها
تاریخ رفت: 1401/11/19
تاریخ بازگشت: 1401/11/25
8,810,000 تومان مشاهده قیمت‌ها
تور استانبول 7 شب و 8 روز (پکیج توریستی)
اقامت: 7 شب و 8 روز
قیمت: 8,980,000 تومان
تاریخ رفت: 1401/11/18
تاریخ بازگشت: 1401/11/25
8,980,000 تومان مشاهده قیمت‌ها
استانبول نوروز1402 ( 3شب و 4روز )
اقامت: 3 شب و 4 روز
قیمت: 9,730,000 تومان
تاریخ رفت: 1402/01/12
تاریخ بازگشت: 1402/01/16
9,730,000 تومان مشاهده قیمت‌ها
تاریخ رفت: 1401/12/27
تاریخ بازگشت: 1402/01/01
10,730,000 تومان مشاهده قیمت‌ها
تاریخ رفت: 1401/12/26
تاریخ بازگشت: 1401/12/29
10,730,000 تومان مشاهده قیمت‌ها
تاریخ رفت: 1401/12/28
تاریخ بازگشت: 1402/01/02
12,730,000 تومان مشاهده قیمت‌ها
تاریخ رفت: 1401/12/29
تاریخ بازگشت: 1402/01/03
12,730,000 تومان مشاهده قیمت‌ها
تاریخ رفت: 1402/01/01
تاریخ بازگشت: 1402/01/04
12,730,000 تومان مشاهده قیمت‌ها
تاریخ رفت: 1402/01/02
تاریخ بازگشت: 1402/01/05
13,230,000 تومان مشاهده قیمت‌ها
تاریخ رفت: 1402/01/04
تاریخ بازگشت: 1402/01/07
13,730,000 تومان مشاهده قیمت‌ها
تاریخ رفت: 1402/01/05
تاریخ بازگشت: 1402/01/08
13,730,000 تومان مشاهده قیمت‌ها
تاریخ رفت: 1402/01/06
تاریخ بازگشت: 1402/01/09
13,730,000 تومان مشاهده قیمت‌ها
تاریخ رفت: 1402/01/07
تاریخ بازگشت: 1402/01/10
13,730,000 تومان مشاهده قیمت‌ها
تاریخ رفت: 1402/01/10
تاریخ بازگشت: 1402/01/13
14,230,000 تومان مشاهده قیمت‌ها
تاریخ رفت: 1402/01/11
تاریخ بازگشت: 1402/01/14
14,230,000 تومان مشاهده قیمت‌ها
تاریخ رفت: 1402/01/03
تاریخ بازگشت: 1402/01/06
14,730,000 تومان مشاهده قیمت‌ها
تاریخ رفت: 1402/01/08
تاریخ بازگشت: 1402/01/11
14,730,000 تومان مشاهده قیمت‌ها
تاریخ رفت: 1402/01/09
تاریخ بازگشت: 1402/01/12
14,730,000 تومان مشاهده قیمت‌ها
نور استانبول نوروز1402 (4شب و 5روز)
اقامت: 4 شب و 5 روز
قیمت: 11,630,000 تومان
تاریخ رفت: 1401/12/26
تاریخ بازگشت: 1402/01/01
11,630,000 تومان مشاهده قیمت‌ها
تاریخ رفت: 1401/12/27
تاریخ بازگشت: 1402/01/02
12,630,000 تومان مشاهده قیمت‌ها
تاریخ رفت: 1401/12/28
تاریخ بازگشت: 1402/01/03
14,130,000 تومان مشاهده قیمت‌ها
تاریخ رفت: 1401/12/29
تاریخ بازگشت: 1402/01/04
15,630,000 تومان مشاهده قیمت‌ها
تاریخ رفت: 1402/01/01
تاریخ بازگشت: 1402/01/05
14,630,000 تومان مشاهده قیمت‌ها
تاریخ رفت: 1402/01/02
تاریخ بازگشت: 1402/01/06
15,630,000 تومان مشاهده قیمت‌ها
تاریخ رفت: 1402/01/03
تاریخ بازگشت: 1402/01/07
15,630,000 تومان مشاهده قیمت‌ها
تاریخ رفت: 1402/01/04
تاریخ بازگشت: 1402/01/08
14,130,000 تومان مشاهده قیمت‌ها
تاریخ رفت: 1402/01/05
تاریخ بازگشت: 1402/01/09
14,130,000 تومان مشاهده قیمت‌ها
تاریخ رفت: 1402/01/06
تاریخ بازگشت: 1402/01/10
14,130,000 تومان مشاهده قیمت‌ها
تاریخ رفت: 1402/01/07
تاریخ بازگشت: 1402/01/11
15,630,000 تومان مشاهده قیمت‌ها
تاریخ رفت: 1402/01/08
تاریخ بازگشت: 1402/01/12
15,630,000 تومان مشاهده قیمت‌ها
تاریخ رفت: 1402/01/09
تاریخ بازگشت: 1402/01/13
15,630,000 تومان مشاهده قیمت‌ها
تاریخ رفت: 1402/01/10
تاریخ بازگشت: 1402/01/14
15,130,000 تومان مشاهده قیمت‌ها
تاریخ رفت: 1402/01/11
تاریخ بازگشت: 1402/01/15
11,630,000 تومان مشاهده قیمت‌ها
استانبول نوروز1402 ( 5شب و 6روز )
اقامت: 5 شب و 6 روز
قیمت: 12,530,000 تومان
تاریخ رفت: 1402/01/10
تاریخ بازگشت: 1402/01/15
12,530,000 تومان مشاهده قیمت‌ها
تاریخ رفت: 1401/12/26
تاریخ بازگشت: 1402/01/02
13,530,000 تومان مشاهده قیمت‌ها
تاریخ رفت: 1401/12/27
تاریخ بازگشت: 1401/12/04
15,030,000 تومان مشاهده قیمت‌ها
تاریخ رفت: 1402/01/03
تاریخ بازگشت: 1402/01/08
15,530,000 تومان مشاهده قیمت‌ها
تاریخ رفت: 1402/01/04
تاریخ بازگشت: 1402/01/09
15,530,000 تومان مشاهده قیمت‌ها
تاریخ رفت: 1402/01/05
تاریخ بازگشت: 1402/01/10
15,530,000 تومان مشاهده قیمت‌ها
تاریخ رفت: 1401/12/28
تاریخ بازگشت: 1402/01/04
16,530,000 تومان مشاهده قیمت‌ها
تاریخ رفت: 1401/12/29
تاریخ بازگشت: 1402/01/05
16,530,000 تومان مشاهده قیمت‌ها
تاریخ رفت: 1402/01/01
تاریخ بازگشت: 1402/01/06
16,530,000 تومان مشاهده قیمت‌ها
تاریخ رفت: 1402/01/02
تاریخ بازگشت: 1402/01/07
16,530,000 تومان مشاهده قیمت‌ها
تاریخ رفت: 1402/01/06
تاریخ بازگشت: 1402/01/11
16,530,000 تومان مشاهده قیمت‌ها
تاریخ رفت: 1402/01/07
تاریخ بازگشت: 1402/01/12
16,530,000 تومان مشاهده قیمت‌ها
تاریخ رفت: 1402/01/08
تاریخ بازگشت: 1402/01/13
16,530,000 تومان مشاهده قیمت‌ها
تاریخ رفت: 1402/01/09
تاریخ بازگشت: 1402/01/14
16,530,000 تومان مشاهده قیمت‌ها
استانبول نوروز1402 ( 6شب و 7روز )
اقامت: 6 شب و 7 روز
قیمت: 14,430,000 تومان
تاریخ رفت: 1402/01/08
تاریخ بازگشت: 1402/01/14
14,430,000 تومان مشاهده قیمت‌ها
تاریخ رفت: 1401/12/26
تاریخ بازگشت: 1402/01/03
15,930,000 تومان مشاهده قیمت‌ها
تاریخ رفت: 1401/12/27
تاریخ بازگشت: 1402/01/04
17,430,000 تومان مشاهده قیمت‌ها
تاریخ رفت: 1401/12/28
تاریخ بازگشت: 1402/01/05
17,430,000 تومان مشاهده قیمت‌ها
تاریخ رفت: 1401/12/29
تاریخ بازگشت: 1402/01/06
17,430,000 تومان مشاهده قیمت‌ها
تاریخ رفت: 1402/01/01
تاریخ بازگشت: 1402/01/07
16,930,000 تومان مشاهده قیمت‌ها
تاریخ رفت: 1402/01/02
تاریخ بازگشت: 1402/01/08
16,930,000 تومان مشاهده قیمت‌ها
تاریخ رفت: 1402/01/03
تاریخ بازگشت: 1402/01/09
16,930,000 تومان مشاهده قیمت‌ها
تاریخ رفت: 1402/01/04
تاریخ بازگشت: 1402/01/10
15,930,000 تومان مشاهده قیمت‌ها
تاریخ رفت: 1402/01/05
تاریخ بازگشت: 1402/01/11
16,930,000 تومان مشاهده قیمت‌ها
تاریخ رفت: 1402/01/06
تاریخ بازگشت: 1402/01/12
17,430,000 تومان مشاهده قیمت‌ها
تاریخ رفت: 1402/01/07
تاریخ بازگشت: 1402/01/13
17,430,000 تومان مشاهده قیمت‌ها
تاریخ رفت: 1402/01/09
تاریخ بازگشت: 1402/01/15
14,430,000 تومان مشاهده قیمت‌ها
استانبول نوروز1402 ( 7شب و 8روز )
اقامت: 7 شب و 8 روز
قیمت: 15,330,000 تومان
تاریخ رفت: 1402/01/08
تاریخ بازگشت: 1402/01/15
15,330,000 تومان مشاهده قیمت‌ها
تاریخ رفت: 1401/12/26
تاریخ بازگشت: 1402/01/04
17,830,000 تومان مشاهده قیمت‌ها
تاریخ رفت: 1401/12/27
تاریخ بازگشت: 1402/01/05
17,830,000 تومان مشاهده قیمت‌ها
تاریخ رفت: 1401/12/28
تاریخ بازگشت: 1402/01/06
18,330,000 تومان مشاهده قیمت‌ها
تاریخ رفت: 1401/12/29
تاریخ بازگشت: 1402/01/07
18,330,000 تومان مشاهده قیمت‌ها
تاریخ رفت: 1402/01/01
تاریخ بازگشت: 1402/01/08
18,330,000 تومان مشاهده قیمت‌ها
تاریخ رفت: 1402/01/02
تاریخ بازگشت: 1402/01/09
18,330,000 تومان مشاهده قیمت‌ها
تاریخ رفت: 1402/01/03
تاریخ بازگشت: 1402/01/10
17,830,000 تومان مشاهده قیمت‌ها
تاریخ رفت: 1402/01/04
تاریخ بازگشت: 1402/01/11
18,330,000 تومان مشاهده قیمت‌ها
تاریخ رفت: 1402/01/05
تاریخ بازگشت: 1402/01/12
18,330,000 تومان مشاهده قیمت‌ها
تاریخ رفت: 1402/01/06
تاریخ بازگشت: 1402/01/13
18,330,000 تومان مشاهده قیمت‌ها
تاریخ رفت: 1402/01/07
تاریخ بازگشت: 1402/01/14
18,330,000 تومان مشاهده قیمت‌ها
تور ترکیبی آنتالیا و استانبول
اقامت: شب و روز
قیمت: 18,060,000 تومان
تیلویند ایرلاینز جزییات تور

تور ارزان استانبول

اگر می خواهید تور استانبول را به روش قدیمی بخرید، باید به محل کار آژانس مسافرتی مراجعه کنید و با دادن مشخصات خود به فروشنده، تور مورد نیاز خود را خریداری کنید یا در سایت گوگل و در میان سایت های مختلف ارائه شده توسط. آژانس های مسافرتی مختلفی تاسیس شده اند، تور مورد نیاز خود را انتخاب کنید. اما اگر می خواهید تورهای استانبول را در یک سایت در کمترین زمان ممکن مشاهده کنید تا بتوانید قیمت آن ها را با هم مقایسه کنید و ارزان ترین و مناسب ترین را انتخاب کنید، می توانید هم برای قیمت ها و هم برای هتل ها به سایت آژانس پانده مهاجر مراجعه کنید. قیمت ها را مقایسه کنید و تور مورد نظر خود را به صورت آنلاین خریداری کنید. یکی از مهم ترین دلایل تور ارزان استانبول انتخاب هتل 2 یا 1 ستاره قسطنطنیه است. حالا می تواند یک هتل با کیفیت (هتل 2 ستاره خوب) یا یک هتل با کیفیت پایین (مهمان خانه) باشد. اما چگونه می توان یک هتل ارزان با کیفیت خوب در استانبول پیدا کرد؟ پاسخ به این سوال ساده است، مشاوره با کارشناسان و متخصصان در زمینه رزرو هتل در استانبول (کارشناسان پرندگان مهاجر) راه حل است.

 

 

تور لحظه آخری استانبول

پروازهای استانبول از شهرهای مختلف ایران در ساعات مختلف شبانه روز توسط ایرلاین های ایرانی و خارجی انجام می شود و مسیر پروازی ایران و ترکیه و بالعکس یکی از پرترددترین مسیرهای پروازی محسوب می شود. استانبول تلفیقی از سنت و مدرنیته است و در عین حال شهری تاریخی با جاذبه های مدرن و منحصر به فرد به حساب می آید که توجه همه گردشگران را به خود جلب کرده است. تور استانبول استانبول دارای سه فرودگاه بین المللی است: فرودگاه بین المللی نیو استانبول که بزرگترین فرودگاه اروپا است، فرودگاه بین المللی آتاتورک و فرودگاه بین المللی سابیها. در گذشته بیشتر پروازها در فرودگاه آتاتورک و بخش کوچکتری در فرودگاه سابیها انجام می شد. اما اخیرا پروازهای ایرانی در فرودگاه جدید استانبول به زمین می نشینند. برای سفر به استانبول ترکیه راحت ترین و سریع ترین راه سفر با هواپیما است، اما اگر از پرواز می ترسید یا می خواهید یک سفر اقتصادی داشته باشید، می توانید یک تور زمینی بخرید، هرچند ارزان تر است، اما خودش را دارد. سختی ها و لذت های خود بلیط قطار تهران-استانبول و بلیط اتوبوس را می توانید از سایت پرنده مهاجر تهیه کنید و با خیال راحت سفر کنید.

 

نکات مهم قبل از خرید تور استانبول

قبل از خرید بلیط هواپیما تهران استانبول یا تور استانبول حتما تاریخ انقضای پاسپورت خود را چک کنید. حداقل اعتبار پاسپورت باید 6 ماه باشد. در مدت زمانی که در استانبول خواهید بود شرایط آب و هوایی را بررسی کنید و لباس مناسب به همراه داشته باشید. پول خود را از صرافی های معتبر به دلار یا یورو تبدیل کنید و مقداری لیر نیز دریافت کنید. اگر مجبور به مصرف داروی خاصی هستید، نسخه پزشک را همراه داشته باشید. می توانید مقدار مجاز چمدان را در سایت هواپیمایی که با آن به استانبول پرواز می کنید بررسی کنید و یا در بلیط هواپیما ترکیه مشاهده کنید. در هنگام خرید تور حتما از کارشناسان فروش تور استانبول پرنده مهاجر در مورد بیمه مسافرتی سوال کنید. بیمه مسافرتی در استانبول یکی از موارد ضروری است. زیرا در صورت تصادف، هزینه های درمان در استانبول بسیار بالاست و در صورت داشتن بیمه مسافرتی در استانبول، بیمه هزینه ها را پوشش می دهد. در استانبول باید این چیزها را تجربه کنید، خوردن یک قهوه ترک معروف در یکی از کافه های استانبول که همیشه یکی است با شیرینی های سنتی ترکی مانند لوکوم یا باقلوا همراه است. لازم به ذکر است آژانس پرندگان مهاجر با بیمه سامان قرارداد بسته و تمامی سفرهای آن را بیمه می کند. یکی دیگر از ویژگی های محبوب شهر استانبول این است که می توانید در فصول سرد سال از خود یک فنجان روباه ترکی پذیرایی کنید. خوردن دونر ترکی را فراموش نکنید. از Kapali Çarşı یا بازار بزرگ استانبول دیدن کنید و از تماشای و خرید اجناس به خصوص سوغاتی از این بازار جالب لذت ببرید. حتما به منطقه سلطان احمد بروید زیرا در آنجا می توانید مهمترین آثار تاریخی استانبول را ببینید. پیاده روی شبانه در تنگه بسفر، خیابان استقلال و تقسیم خاطره ای فراموش نشدنی از سفر به استانبول برای شما رقم می زند.

 

خدمات تور استانبول پرنده مهاجر

اقامت با صبحانه، بلیط رفت و برگشت، بیمه مسافرتی، ترانسفر فرودگاهی، گشت شهری با ناهار

 

نقشه تور استانبول

استانبول از نظر موقعیت جغرافیایی شهری منحصر به فرد است که توسط تنگه بسفر به دو بخش اروپایی و آسیایی تقسیم می شود و از شمال به دریای سیاه و از طریق تنگه بسفر از جنوب غربی به دریای مدیترانه و از سمت شرق به دریای سیاه می رسد. و قسمت های غربی استانبول توسط دو پل به هم متصل می شوند. از 14 میلیون نفر جمعیت این شهر، 65 درصد در قسمت اروپایی و 35 درصد در قسمت آسیایی زندگی می کنند.

 

پرفروش ترین تور های پرنده مهاجر به شرح زیر میباشد.

تور استانبول 3 شب و4 روز

اکثرا کسانی که تور استانبول 3 شب و 4 روز را انتخاب میکنند کسانی هستند که به دنبال اقامت کم هستند در استانبول و به دلیل پایین بودن قیمتشان بسیار اقتصادی هستند.

تور استانبول 5 شب و 6 روز

در تور استانبول 5 شب و 6 روز این تور نه زیاد گران است نه ارزان یک پکیج خیلی مناسب است که محبوبیت زیادی دارد بین مسافران که هم به درد کسی میخورد که در مقصد استانبول کار شخصی دارد و هم مناسب کسی است که به دنبال تفریح است.

تور استانبول 7 شب و 8 روز

تور 7 شب 8 روز استانبول از پرطرفدارترین پکیج تورهای استانبول هستند. زیرا قیمت آنها به صرفه است و میتوان تعداد روزهای بیشتری در استانبول ماند و ماجراجویی کرد.

 

قیمت تور استانبول

قیمت تورهای مسافرتی استانبول مانند تمامی تورهای خارجی در آژانس پرنده مهاجر تحت تاثیر قیمت بلیط هواپیما و هتلی است که در برنامه سفر درج شده است. یکی دیگر از عوامل موثر بر قیمت تور استانبول آژانس مسافرتی ارائه دهنده تور می باشد. بسیاری از آژانس ها در ایران تور استانبول را به صورت شناور می فروشند و معمولا قیمت تورها را بالاتر از آژانس چارتر کننده اعلام می کنند. یکی دیگر از عوامل موثر بر قیمت نهایی تورهای گردشگری، زمان است. به طور کلی مقاصد گردشگری در ایام خاصی از سال بیشترین تقاضا را دارند و تعداد گردشگران در آن زمان بیشتر از همیشه است و به آن «فصل هیش» می گویند که معمولاً فصل تابستان است و از سوی دیگر. در برخی از ایام سال تقاضای زیادی برای سفر به این مقاصد وجود ندارد و تعداد گردشگران در کمترین حد خود است و به این زمان‌ها مانند زمستان «فصل کم» می‌گویند. فصل شهر استانبول نیز از این قاعده مستثنی نیست. اگر می خواهید تور خود را در فصلی از سال خریداری کنید که تقاضا برای سفر به شهر استانبول کم است، می توانید هزینه کمتری برای آن بپردازید. از طرفی اگر در مواقعی از سال که تقاضا برای سفر به این شهر زیاد است قصد خرید تور استانبول ترکیه را دارید، باید هزینه بیشتری را پرداخت کنید. بنابراین این موضوع که در چه فصلی از سال قصد خرید تور استانبول ترکیه را دارید در قیمت نهایی این تور تاثیر دارد. استانبول مقصدی بی نظیر به خصوص برای ایرانیان است که می توانید در آن به گشت و گذار و تفریح ​​بپردازید. وجود مناظر بکر و طبیعت زیبا، رستوران ها و غذاهای لذیذ، مکان های تفریحی، پاساژها و مراکز خرید با برندهای معروف دنیا تنها بخشی از جاذبه های گردشگری این شهر زیباست. همه اینها باعث می شود بیشتر افراد همیشه به دنبال برنامه ریزی و سفر به استانبول باشند. یکی از راه های راحت و آسان استفاده از تور استانبول است که این راحتی و آسایش را برای شما به ارمغان می آورد. اما نکته مهم قیمت تور استانبول است که به عوامل زیر بستگی دارد:

 

 

خرید تور قسطی استانبول

یکی دیگر از خدمات آژانس پرنده مهاجر فروش تور های قسطی میباشد و به همین دلیل بسیاری از مسافرینی که قصد بازدید از شهر استانبول را دارند با خرید تور قسطی استانبول از ما به این شهر زیبا سفر میکنند.شرایز تور های قسطی داشتن چک صیاد بنفش ( تهران و تمامی شهر های ایران ) پرداخت 40 درصد بصورت نقدی و مابقی به صورت چک اغز 1 ماه تا 6 ماه با سود 5% میباشد. بابت هر ماه بایستی 1 چک صادر گردد.

 

تور استانبول از چه مبدا شهرستان هایی برگزار میشود؟

تور استانبول از شیراز : با توجه به تقاضای بسیار زیاد هم میهنان شیرازی مبنی بر سفر به استانبول آژانس پرنده مهاجر بر آن شده است که برای رفاه حال شما مسافران عزیز تور استانبول از شیراز را فراهم کرده است.

تور استانبول از تبریز : بهتر است بدانید که در حالت عادی، هزینه تور استانبول از تبریز معمولا از دیگر تورها ارزان‌تر می‌باشد. اما این به آن معنا نیست که شما از شهرهای دیگر به تبریز بروید و از آنجا به استانبول سفر کنید ارزان‌تر تمام می‌شود! نه؛ به دلیل فاصله کوتاه تبریز تا استانبول هزینه پرواز آن ارزان‌تر تمام می‌شود.

تور استانبول از اصفهان : تا مدت ها پیش روال به این شکل بود که هم وطنان اصفهانی عزیز جهت عزیمت به شهر استانبول ترکیه میبایست ابتدا به تهران آمده و سپس از فرودگاه امام خمینی به استانبول میرفته و در برگشت هم به همین شکل از تهران به اصفهان برمیگشتند، اما به محض اینکه فرودگاه اصفهان اقدام به برگزاری پروزا مستقیم از شهر اصفهان به مقصد استانبول نمود. آژانس پرنده مهاجر به عنوان یکی از اولین آژانس های برگزار کننده ی تور مستقیم استانبول از اصفهان به منظور رفاه حال بیشتر ساکنین این شهر زیبا تور های مستقیم استانبول از اصفهان را با کمترین نرخ ممکن ارائه نمود، تا این عزیزان دیگر برای لذت بردن از سفر خود در مقصد استانبول نیازی به رفت و آمد به شهر تهران را نداشته باشند.

تور استانبول از مشهد : ایرانیان عزیز مقیم مشهد یکی از متقاضیان اصلی تور استانبول در بین عزیزان ساکن خارج از تهران هستند که تا مدتی قبل این عزیزان برای بازدید از این شهر زیبا که در همسایگی ایران عزیز هم واقع شده است در ابتدا میبایست با خرید یک پرواز داخلی اول به تهران به فرودگاه مهرآباد می آمدند و سپس با یک تاکسی به فرودگاه بین المللی امام خمینی می رفتند و پرواز خود به استانبول را از آن فرودگاه ادامه میدادند و به همین ترتیب هم در برگشت پس از برگشت از استانبول از فرودگاه امام خمینی به فرودگاه مهرآباد میرفته و به شهر خود یعنی مشهد باز میگشتند . اما در حال حاضر پروازهای استانبول مستقیما از فرودگاه بین المللی مشهد انجام میشوند که آژانس پرنده مهاجر از اولین آژانسهایی بود که اقدام به برگزاری تور استانبول از مبدا مشهد نمود و از زمان برگزاری تورهای مستقیم استانبول از مشهد دیگر این عزیزان نیازی به رفت و آمد به تهران نداشته و بدلیل همین عدم رفت و آمد ، این عزیزان برای تور استانبول خود هزینه و وقت کمتری میپردازند .

 

 

خرید تور استانبول از سایر شهر های ایران

تمامی شهر هایی که پرواز مستقیم به شهر استانبول ترکیه را دارند میتوانند از شهر خودشان این تور را برگزار کنند و دیگر لازم نیست به تهران سفر کنندیکی دیگر از تور های محبوب تور استانبول از شیراز می باشد که شما میتوانید با پرواز های مستقیم ترک و ایرانی این تور را تجربه کنید. شهر دیگر شهر اصفهان میباشد که هر روز پرواز مستقیم از اصفهان به استانبول دارد و به همین دلیل تور استانبول ار اصفهان دارای مسافر های بالایی میباشد.شهر بعدی تبریز است و چون تبریز به استانبول خیلی نزدیک است هم پرواز های زیادی دارد و هم مسافر های بسیاری و به همین دلیل تور استانبول از تبریز جز تور های بسیار محبوب میباشد.یکی دیگر از تخفیفات ویژه آژانس پرنده مهاجر برای تور استانبول از مشهد میباشد و به تمامی مشهدی های عزیز که قصد سفر به این شهر زیبا را دارند تخفیف ویژه ای خواهیم داد.

 

 

جاذبه های گردشگری استانبول

می دانیم که مکان های دیدنی و تفریحی استانبول مکان هایی هستند که گردشگران تور 90 دقیقه ای استانبول برای بازدید از این مکان ها به آنجا می روند. از مکان های دیدنی، تاریخی و تفریحی استانبول می توان به میدان تقسیم، کاخ توپکاپی، مسجد سلطان احمد، مسجد ایاصوفیه، کاخ دلما باغچه، برج گالاتا، مخزن باسیلیکا، پارک آبی دریایی آکوا و ... اشاره کرد.بزرگترین شهر ترکیه در بین شرق واقع شده است. و غرب و بوی فتنه و جذابیت را به همه بازدیدکنندگان ارائه می دهد. استانبول شهری پوشیده از فرهنگ و تاریخ غنی است که ترکیب آن هیجان انگیز است. امکانات زیادی را برای مسافران از سراسر جهان فراهم می کند.

برج گالاتا

برج گالاتا ۶۷ متر ارتفاع دارد و بر خط افق استانبول تسلط دارد. این برج سنگی قرون وسطایی به برج مسیح معروف است. زمانی که در سال 1348 ساخته شد، بلندترین ساختمان استانبول بود که هنوز هم در استانبول می درخشد. این برج در طول قرن ها تغییر کرده است، زمانی از آن به عنوان برج مشاهده نقطه آتش استفاده می شد. امروزه قسمت بالایی شامل یک کافه، رستوران و کلوپ شبانه است که می‌توانید با آسانسور در ساختمان 9 طبقه به آنجا برسید و مناظر خیره‌کننده‌ای را ببینید.

کلیسای چورا
کلیسای Chora "کلیسای Chora" ممکن است مورد علاقه گردشگران نباشد. اما بازدیدکنندگان می گویند هنر زیبای بیزانسی آن ارزش تلاش برای آمدن و دیدن را دارد. موزاییک ها و نقاشی های دیواری باشکوه زندگی عیسی و مادرش مریم را به تصویر می کشد. این کلیسا به کلیسای نجات دهنده مقدس در چورا معروف است و به عنوان یکی از زیباترین آثار باقی مانده از معماری بیزانسی توصیف می شود. چورا در سالهای اول صومعه بود. چند قرن بعد به مسجد و از سال 1948 به موزه تبدیل شد.

کلیسای مخزن
"آب انبار باسیلیکا" از قرن ششم زمانی که توسط امپراتور روم ژوستینیان اول ساخته شد، آب را برای ساکنان استانبول تامین می کرد. بازدیدکنندگان از فناوری بسیار پیشرفته معماری رومیان باستان در ساخت این مکان شگفت زده خواهند شد. آب انبارهای زیرزمینی فقط چند قدم با مسجد آبی فاصله دارند، این کلیسا در قرن سوم ساخته شده و به قصر غرق شده معروف است.

ایاصوفیه
ایاصوفیه مکانی برای عبادت است که در طول قرن ها به ادیان مختلف خدمت کرده است. این مکان به عنوان یک کلیسای یونانی ارتدکس شرقی در سال 537 خانه اسقف قسطنطنیه بود. ساخته شد و شروع به کار کرد. تقریباً شش دهه در قرن دوازدهم این کلیسای کاتولیک بود.در استانبول جاذبه های زیادی هم از نظر تاریخی و هم از نظر طبیعت وجود دارد. علاوه بر مکان‌های تاریخی، می‌توانید از پارک‌های دیدنی استانبول یا حمام‌های ترکی استانبول دیدن کنید یا در سایت آژانس پرندگان مهاجر از رستوران‌های مجلل استانبول لذت ببرید. غذاهای خوشمزه استانبولی را تجربه کنید. برخی از مراکز تفریحی استانبول در استانبول ترکیه مکان های زیادی برای تفریح ​​وجود دارد. با وجود زمان کوتاه اقامت خود باید علایق خود را در اولویت قرار دهید و بر اساس آن از مکان های تفریحی مورد نظر دیدن کنید. مسافران تور استانبول می توانند از پارک های موضوعی منحصر به فردی مانند سرزمین ژوراسیک، پارک موی یا پارک های آبی مانند آکوا دیدن کنند. به باشگاه دلفین بروید و در آنجا خوش بگذرانید. یکی از کارهای دیگری که معمولا مسافران انجام می دهند پرواز با بالون در آسمان استانبول است. همچنین می توانید در بسیاری از سینماهای استانبول فیلم های روز را با کیفیت بین المللی تماشا کنید. سواحل استانبول سواحل منحصر به فرد استانبول دلیلی برای آمدن هزاران گردشگر به این شهر است.

 

 

 

بهترین هتل های استانبول

در انتخاب هتل باید گفت که انتخاب هتل یکی از سخت ترین قسمت های یک سفر است. شما باید در سایت های مختلف مطالعه و بررسی کنید، توضیحات را بخوانید، از دید کاربران یاد بگیرید و... یکی عاشق خدمات است و دیگری بدترین تجربه را در این هتل داشته است. برای انتخاب یکی از بهترین هتل های استانبول باید به چند نکته توجه کرد. دسترسی هتل به نقاط مختلف شهر: در استانبول نگران این موضوع نباشید، زیرا حمل و نقل عمومی استانبول به راحتی به تمام نقاط شهر سفر می کند. برای شما فراهم شده است. بنابراین می توانید به راحتی به هر جایی که می خواهید دسترسی داشته باشید و نگران آن نباشید.

هتل الیت ورلد

در بین بهترین هتل های پنج ستاره استانبول، نام هتل الیت ورلد استانبول در منطقه بی اوغلو واقعا می درخشد! اتاق های آن فوق العاده راحت و زیبا هستند و به سبک نئوکلاسیک طراحی شده اند. داخل اتاق ها حمام اختصاصی با جکوزی به همراه وسایل بهداشتی و آرایشی و اینترنت پرسرعت و چشم انداز ویژه به شهر از دیگر ویژگی های آنهاست.


هتل مرکور استانبول بومونتی

هتل پنج ستاره مرکور استانبول بومونتی که یکی از بهترین هتل های استانبول است در مرکز شهر استانبول قرار دارد و مشرف به شهر است. اتاق های هتل همگی دارای دکوراسیونی ساده و شیک بوده و همگی دارای تخت خواب بسیار راحت و دیوارهای عایق صدا، میز و گاوصندوق می باشند.


هتل سلطان احمد

هتل AJWA سلطان احمد یکی از برجسته ترین هتل های 5 ستاره استانبول از نظر طراحی و دکوراسیون داخلی می باشد. اگرچه این هتل به تازگی ساخته شده و در سال 2017 پذیرای مهمانان شده است، اما پس از گذشت تنها چند سال، به یکی از بهترین هتل های ترکیه تبدیل شده است. این هتل در منطقه معروف سلطان احمد و 10 دقیقه پیاده روی تا مسجد آبی واقع شده است و بسیاری از مهمانان آن را شیک ترین و مجلل ترین هتل استانبول می دانند.

هتل چراغان پالاس کمپینسکی استانبول
در کنار تنگه بسفر است که یکی از مهم ترین مزیت های هتل است. با اقامت در این هتل در استانبول منظره ای مسحورکننده از تنگه را خواهید دید که چشم ها را درخشان می کند. علاوه بر این امکانات لوکس هتل چراغان پالاس همیشه میهمانان خود را راضی نگه می دارد. سالن بدنسازی مجهز، استخر، سونا، جکوزی، اسپا، ماساژ و ... تنها بخشی از مهم ترین امکانات این هتل استانبول است.


هتل پرا پالاس استانبول

یکی از گران ترین و مجلل ترین هتل های استانبول Pera Palace Istanbul است. این هتل مطلوب و شیک در محله بی اوغلو قرار دارد که یکی از گران ترین محله های استانبول به شمار می رود. این هتل رویایی بهترین انتخاب برای ماه عسل است البته اگر هزینه آن برایتان نگران کننده نباشد. اتاق های جادار با طراحی خاص، دریافت خدمات لوکس و ... از ویژگی های مهم این هتل است.
کلمه نخبه

⭐⭐⭐⭐⭐
grand cevaher ⭐⭐⭐⭐⭐
dedman ⭐⭐⭐⭐⭐
grand cevaher ⭐⭐⭐⭐⭐
surmeli ⭐⭐⭐⭐⭐
hilton ⭐⭐⭐⭐⭐
cvk ⭐⭐⭐⭐⭐
barcello

⭐⭐⭐⭐⭐

point ⭐⭐⭐⭐⭐

palazzo dozeneti

⭐⭐⭐⭐⭐

 

 


فرودگاه های مختلف در تاثیر آن بر قیمت تور استانبول

یکی از دلایل تغییر قیمت در تور استانبول انتخاب فرودگاه نزدیک به شهر استانبول و یا انتخاب فرودگاهی است که 30 دقیقه با شهر فاصله دارد. و به پربازدیدترین فرودگاه جهان تبدیل شده است.

فرودگاه بین المللی آتاتورک: این فرودگاه بزرگ ترین و شلوغ ترین فرودگاه ترکیه قبل از افتتاح فرودگاه جدید استانبول بود. شلوغی فرودگاه بیشتر به دلیل صنعت گردشگری بود. نیروهای ارتش ترکیه از فرودگاه آتاتورک برای حرکت و استفاده از هواپیماهای خود استفاده می کنند.

فرودگاه بین المللی Sabiha Gokcen: این فرودگاه در بخش آسیایی استانبول قرار دارد و دیگر فرودگاه این شهر است. برای زنده نگه داشتن یاد و خاطره اولین زن خلبان ترک و اولین خلبان زن جنگی جهان، نام صبیحه گوکچن بر روی فرودگاه ترکیه گذاشته شده است.

 

تور های پیشنهادی

امتیاز 4.6 از 5 | از بین 34 امتیاز دهنده به تور استانبول

سوالات متداول

  • بهترین زمان برای خرید تور استانبول از لحاظ اقتصادی در پاییز و زمان میباشد ولی بصورت کلی بهترین زمان بازدید از این شهر زیبا در تابستان هست که معمولا قیمت تور ها در این زمان افزایش مییابد

category-faqs
جستجوی تور
تاریخ رفت
منوی سایت