۰۲۱-۴۴۰۰۰۰۰۰ مشاوره رایگان

درباره ما

تور ترکیه

تور ترکیه استانبول

ایرلاین رفت و برگشت قشم ایر تاریخ‌های تور
تاریخ رفت: 1402/12/20
تاریخ بازگشت: 1402/12/23
6,920,000 تومان مشاهده قیمت‌ها
تاریخ رفت: 1402/12/11
تاریخ بازگشت: 1402/12/14
7,420,000 تومان مشاهده قیمت‌ها
تاریخ رفت: 1402/12/12
تاریخ بازگشت: 1402/12/15
8,020,000 تومان مشاهده قیمت‌ها
تاریخ رفت: 1402/12/13
تاریخ بازگشت: 1402/12/16
7,920,000 تومان مشاهده قیمت‌ها
تاریخ رفت: 1402/12/17
تاریخ بازگشت: 1402/12/20
7,320,000 تومان مشاهده قیمت‌ها
تاریخ رفت: 1402/12/18
تاریخ بازگشت: 1402/12/21
7,320,000 تومان مشاهده قیمت‌ها
تاریخ رفت: 1402/12/19
تاریخ بازگشت: 1402/12/22
7,320,000 تومان مشاهده قیمت‌ها
تاریخ رفت: 1402/12/21
تاریخ بازگشت: 1402/12/24
8,420,000 تومان مشاهده قیمت‌ها
تاریخ رفت: 1402/12/22
تاریخ بازگشت: 1402/12/25
9,420,000 تومان مشاهده قیمت‌ها
ایرلاین رفت و برگشت قشم ایر تاریخ‌های تور
تاریخ رفت: 1402/12/20
تاریخ بازگشت: 1402/12/24
7,090,000 تومان مشاهده قیمت‌ها
تاریخ رفت: 1402/12/11
تاریخ بازگشت: 1402/12/15
7,990,000 تومان مشاهده قیمت‌ها
تاریخ رفت: 1402/12/12
تاریخ بازگشت: 1402/12/16
8,590,000 تومان مشاهده قیمت‌ها
تاریخ رفت: 1402/12/17
تاریخ بازگشت: 1402/12/21
7,490,000 تومان مشاهده قیمت‌ها
تاریخ رفت: 1402/12/18
تاریخ بازگشت: 1402/12/22
7,490,000 تومان مشاهده قیمت‌ها
تاریخ رفت: 1402/12/19
تاریخ بازگشت: 1402/12/23
7,490,000 تومان مشاهده قیمت‌ها
تاریخ رفت: 1402/12/21
تاریخ بازگشت: 1402/12/25
9,090,000 تومان مشاهده قیمت‌ها
ایرلاین رفت و برگشت قشم ایر تاریخ‌های تور
تاریخ رفت: 1402/12/17
تاریخ بازگشت: 1402/12/22
8,860,000 تومان مشاهده قیمت‌ها
تاریخ رفت: 1402/12/05
تاریخ بازگشت: 1402/12/10
9,360,000 تومان مشاهده قیمت‌ها
تاریخ رفت: 1402/12/09
تاریخ بازگشت: 1402/12/14
9,260,000 تومان مشاهده قیمت‌ها
تاریخ رفت: 1402/12/11
تاریخ بازگشت: 1402/12/16
9,360,000 تومان مشاهده قیمت‌ها
تاریخ رفت: 1402/12/20
تاریخ بازگشت: 1402/12/25
8,960,000 تومان مشاهده قیمت‌ها
تور استانبول نوروز 1403 (4 شب)
اقامت: 4 شب و 5 روز
قیمت: 14,200,000 تومان
ایرلاین رفت و برگشت قشم ایر تاریخ‌های تور
تاریخ رفت: 1403/01/10
تاریخ بازگشت: 1403/01/14
14,200,000 تومان مشاهده قیمت‌ها
تاریخ رفت: 1403/01/01
تاریخ بازگشت: 1403/01/05
19,900,000 تومان مشاهده قیمت‌ها
تاریخ رفت: 1403/01/02
تاریخ بازگشت: 1403/01/06
20,400,000 تومان مشاهده قیمت‌ها
تاریخ رفت: 1403/01/03
تاریخ بازگشت: 1403/01/07
18,000,000 تومان مشاهده قیمت‌ها
تاریخ رفت: 1403/01/04
تاریخ بازگشت: 1403/01/08
18,000,000 تومان مشاهده قیمت‌ها
تاریخ رفت: 1403/01/05
تاریخ بازگشت: 1403/01/09
18,300,000 تومان مشاهده قیمت‌ها
تاریخ رفت: 1403/01/06
تاریخ بازگشت: 1403/01/10
15,200,000 تومان مشاهده قیمت‌ها
تاریخ رفت: 1403/01/07
تاریخ بازگشت: 1403/01/11
16,700,000 تومان مشاهده قیمت‌ها
تاریخ رفت: 1403/01/08
تاریخ بازگشت: 1403/01/12
17,200,000 تومان مشاهده قیمت‌ها
تاریخ رفت: 1403/01/09
تاریخ بازگشت: 1403/01/13
16,200,000 تومان مشاهده قیمت‌ها
تاریخ رفت: 1402/12/28
تاریخ بازگشت: 1403/01/03
16,400,000 تومان مشاهده قیمت‌ها
تور استانبول نوروز 1403 (5 شب)
اقامت: 5 شب و 6 روز
قیمت: 16,270,000 تومان
ایرلاین رفت و برگشت قشم ایر تاریخ‌های تور
تاریخ رفت: 1403/01/10
تاریخ بازگشت: 1403/01/15
16,270,000 تومان مشاهده قیمت‌ها
تاریخ رفت: 1403/01/01
تاریخ بازگشت: 1403/01/06
22,770,000 تومان مشاهده قیمت‌ها
تاریخ رفت: 1403/01/02
تاریخ بازگشت: 1403/01/07
21,670,000 تومان مشاهده قیمت‌ها
تاریخ رفت: 1403/01/03
تاریخ بازگشت: 1403/01/08
20,870,000 تومان مشاهده قیمت‌ها
تاریخ رفت: 1403/01/04
تاریخ بازگشت: 1403/01/09
20,570,000 تومان مشاهده قیمت‌ها
تاریخ رفت: 1403/01/05
تاریخ بازگشت: 1403/01/10
20,370,000 تومان مشاهده قیمت‌ها
تاریخ رفت: 1403/01/06
تاریخ بازگشت: 1403/01/11
17,770,000 تومان مشاهده قیمت‌ها
تاریخ رفت: 1403/01/07
تاریخ بازگشت: 1403/01/12
20,570,000 تومان مشاهده قیمت‌ها
تاریخ رفت: 1403/01/08
تاریخ بازگشت: 1403/01/13
18,970,000 تومان مشاهده قیمت‌ها
تاریخ رفت: 1403/01/09
تاریخ بازگشت: 1403/01/14
17,270,000 تومان مشاهده قیمت‌ها
تاریخ رفت: 1402/12/28
تاریخ بازگشت: 1403/01/04
20,470,000 تومان مشاهده قیمت‌ها
تور استانبول نوروز 1403 (6 شب)
اقامت: 6 شب و 7 روز
قیمت: 18,020,000 تومان
ایرلاین رفت و برگشت قشم ایر تاریخ‌های تور
تاریخ رفت: 1403/01/09
تاریخ بازگشت: 1403/01/15
18,020,000 تومان مشاهده قیمت‌ها
تاریخ رفت: 1403/01/01
تاریخ بازگشت: 1403/01/07
22,720,000 تومان مشاهده قیمت‌ها
تاریخ رفت: 1403/01/02
تاریخ بازگشت: 1403/01/08
23,220,000 تومان مشاهده قیمت‌ها
تاریخ رفت: 1403/01/03
تاریخ بازگشت: 1403/01/09
22,120,000 تومان مشاهده قیمت‌ها
تاریخ رفت: 1403/01/04
تاریخ بازگشت: 1403/01/10
21,320,000 تومان مشاهده قیمت‌ها
تاریخ رفت: 1403/01/05
تاریخ بازگشت: 1403/01/11
21,620,000 تومان مشاهده قیمت‌ها
تاریخ رفت: 1403/01/06
تاریخ بازگشت: 1403/01/12
20,320,000 تومان مشاهده قیمت‌ها
تاریخ رفت: 1403/01/07
تاریخ بازگشت: 1403/01/13
21,020,000 تومان مشاهده قیمت‌ها
تاریخ رفت: 1403/01/08
تاریخ بازگشت: 1403/01/14
18,720,000 تومان مشاهده قیمت‌ها
تاریخ رفت: 1402/12/28
تاریخ بازگشت: 1403/01/05
21,420,000 تومان مشاهده قیمت‌ها
تاریخ رفت: 1402/12/29
تاریخ بازگشت: 1403/01/06
24,520,000 تومان مشاهده قیمت‌ها

تور ترکیه آنتالیا

ایرلاین رفت و برگشت تیلویند تاریخ‌های تور
تاریخ رفت: 1402/12/12
تاریخ بازگشت: 1402/12/18
12,700,000 تومان مشاهده قیمت‌ها
تاریخ رفت: 1402/12/05
تاریخ بازگشت: 1402/12/11
12,700,000 تومان مشاهده قیمت‌ها
تور آنتالیا نوروز 1403 لاکچری
اقامت: 6 شب و 7 روز
قیمت: 22,200,000 تومان
ایرلاین رفت و برگشت قشم ایر تاریخ‌های تور
تاریخ رفت: 1403/01/10
تاریخ بازگشت: 1403/01/16
22,200,000 تومان مشاهده قیمت‌ها
تاریخ رفت: 1403/01/01
تاریخ بازگشت: 1403/01/07
27,200,000 تومان مشاهده قیمت‌ها
تاریخ رفت: 1403/01/03
تاریخ بازگشت: 1403/01/09
28,200,000 تومان مشاهده قیمت‌ها
تاریخ رفت: 1403/01/06
تاریخ بازگشت: 1403/01/12
24,200,000 تومان مشاهده قیمت‌ها
تاریخ رفت: 1403/01/08
تاریخ بازگشت: 1403/01/14
24,200,000 تومان مشاهده قیمت‌ها
تاریخ رفت: 1402/12/28
تاریخ بازگشت: 1403/01/05
27,200,000 تومان مشاهده قیمت‌ها
تور آنتالیا ویژه نوروز 1403
اقامت: 6 شب و 7 روز
قیمت: 23,200,000 تومان
ایرلاین رفت و برگشت ایران ایر تور تاریخ‌های تور
تاریخ رفت: 1402/12/26
تاریخ بازگشت: 1403/01/04
23,200,000 تومان مشاهده قیمت‌ها
تاریخ رفت: 1403/01/02
تاریخ بازگشت: 1403/01/09
29,200,000 تومان مشاهده قیمت‌ها
تاریخ رفت: 1403/01/04
تاریخ بازگشت: 1403/01/11
28,200,000 تومان مشاهده قیمت‌ها
تاریخ رفت: 1403/01/06
تاریخ بازگشت: 1403/01/13
29,200,000 تومان مشاهده قیمت‌ها
تاریخ رفت: 1403/01/09
تاریخ بازگشت: 1403/01/16
27,200,000 تومان مشاهده قیمت‌ها
تاریخ رفت: 1403/01/11
تاریخ بازگشت: 1403/01/18
23,200,000 تومان مشاهده قیمت‌ها
تاریخ رفت: 1402/12/29
تاریخ بازگشت: 1403/01/07
29,200,000 تومان مشاهده قیمت‌ها
تور آنتالیا نوروز 1403 لاکچری
اقامت: 6 شب و 7 روز
قیمت: 24,600,000 تومان
ایرلاین رفت و برگشت تیلویند تاریخ‌های تور
تاریخ رفت: 1402/12/24
تاریخ بازگشت: 1403/01/01
24,600,000 تومان مشاهده قیمت‌ها
تاریخ رفت: 1403/01/01
تاریخ بازگشت: 1403/01/07
38,400,000 تومان مشاهده قیمت‌ها
تاریخ رفت: 1403/01/02
تاریخ بازگشت: 1403/01/08
41,400,000 تومان مشاهده قیمت‌ها
تاریخ رفت: 1403/01/03
تاریخ بازگشت: 1403/01/09
41,400,000 تومان مشاهده قیمت‌ها
تاریخ رفت: 1403/01/04
تاریخ بازگشت: 1403/01/10
41,400,000 تومان مشاهده قیمت‌ها
تاریخ رفت: 1403/01/07
تاریخ بازگشت: 1403/01/13
31,900,000 تومان مشاهده قیمت‌ها
تاریخ رفت: 1403/01/08
تاریخ بازگشت: 1403/01/14
32,900,000 تومان مشاهده قیمت‌ها
تاریخ رفت: 1403/01/09
تاریخ بازگشت: 1403/01/15
28,600,000 تومان مشاهده قیمت‌ها
تاریخ رفت: 1403/01/10
تاریخ بازگشت: 1403/01/16
28,600,000 تومان مشاهده قیمت‌ها
تاریخ رفت: 1402/12/25
تاریخ بازگشت: 1403/01/02
28,600,000 تومان مشاهده قیمت‌ها
تاریخ رفت: 1402/12/27
تاریخ بازگشت: 1403/01/04
27,600,000 تومان مشاهده قیمت‌ها
تاریخ رفت: 1402/12/28
تاریخ بازگشت: 1403/01/05
31,900,000 تومان مشاهده قیمت‌ها
تاریخ رفت: 1402/12/29
تاریخ بازگشت: 1403/01/06
31,900,000 تومان مشاهده قیمت‌ها
تور آنتالیا ویژه نوروز 1403
اقامت: شب و روز
قیمت: 28,990,000 تومان
ساوت ویند تاریخ‌های تور
تاریخ رفت: 1403/01/07
تاریخ بازگشت: 1403/01/13
28,990,000 تومان مشاهده قیمت‌ها
تاریخ رفت: 1403/01/02
تاریخ بازگشت: 1403/01/08
30,990,000 تومان مشاهده قیمت‌ها
تاریخ رفت: 1403/01/06
تاریخ بازگشت: 1403/01/12
30,990,000 تومان مشاهده قیمت‌ها
تاریخ رفت: 1403/01/09
تاریخ بازگشت: 1403/01/15
28,990,000 تومان مشاهده قیمت‌ها
تاریخ رفت: 1402/12/28
تاریخ بازگشت: 1403/01/05
29,990,000 تومان مشاهده قیمت‌ها
تاریخ رفت: 1402/12/29
تاریخ بازگشت: 1403/01/06
30,990,000 تومان مشاهده قیمت‌ها

تور ترکیه ازمیر

تور ازمیر نوروز 1403
اقامت: 6 شب و 7 روز
قیمت: 24,910,000 تومان
ایرلاین رفت و برگشت قشم ایر تاریخ‌های تور
تاریخ رفت: 1403/01/08
تاریخ بازگشت: 1403/01/14
24,910,000 تومان مشاهده قیمت‌ها
تاریخ رفت: 1403/01/01
تاریخ بازگشت: 1403/01/07
28,910,000 تومان مشاهده قیمت‌ها
تاریخ رفت: 1403/01/02
تاریخ بازگشت: 1403/01/08
28,910,000 تومان مشاهده قیمت‌ها
تاریخ رفت: 1403/01/05
تاریخ بازگشت: 1403/01/11
28,910,000 تومان مشاهده قیمت‌ها
تاریخ رفت: 1403/01/09
تاریخ بازگشت: 1403/01/15
24,910,000 تومان مشاهده قیمت‌ها
تاریخ رفت: 1402/12/27
تاریخ بازگشت: 1403/01/04
28,910,000 تومان مشاهده قیمت‌ها
تور ازمیر نوروز 1403
اقامت: 6 شب و 7 روز
قیمت: 25,790,000 تومان
ایرلاین رفت و برگشت ایران ایر تور تاریخ‌های تور
تاریخ رفت: 1403/01/10
تاریخ بازگشت: 1403/01/17
25,790,000 تومان مشاهده قیمت‌ها
تاریخ رفت: 1403/01/03
تاریخ بازگشت: 1403/01/10
30,290,000 تومان مشاهده قیمت‌ها
تاریخ رفت: 1403/01/06
تاریخ بازگشت: 1403/01/13
28,290,000 تومان مشاهده قیمت‌ها
تاریخ رفت: 1403/01/08
تاریخ بازگشت: 1403/01/15
27,290,000 تومان مشاهده قیمت‌ها
تاریخ رفت: 1402/12/25
تاریخ بازگشت: 1403/01/03
26,790,000 تومان مشاهده قیمت‌ها
تاریخ رفت: 1402/12/28
تاریخ بازگشت: 1403/01/06
30,290,000 تومان مشاهده قیمت‌ها
تاریخ رفت: 1402/12/29
تاریخ بازگشت: 1403/01/07
30,290,000 تومان مشاهده قیمت‌ها

تور ترکیه ارزان

تورهای ارزان ترکیه دارای کیفیت خوبی می باشند و ارزان بودن تور دلیل بر بی‌کیفیت بودن تور نیست، گاهی یک تور با توجه به درخواست خود مسافران به شهری مانند وان سفر می کنند تا هزینه ها کمتر شده و بتوانند مدت زمان بیشتری را در ترکیه اقامت کنند. نوع پرواز،هواپیما، ساعت حرکت، هتل ها ومهمانپذیرها از مواردی است که موجب کاهش قیمت می شود.شهر الینپوس یک شهر سرسبز و جذاب است و بقایای روم باستان در ان شهر دیده می شود که یک شهر توریستی وگردشگری است. جنگل و خانه های جنگلی شیکی دارد که می توان با خانواده در آنجا تفریح کرد. شهر دیگر آیوالیک است که در تابستان دارای مسافران زیادی در سواحل است که داخل این شهر آبشارهای قدیمی فراوانی همراه با خانه های کلبه ای شکل دیده می شود.شهر کاپادوکیه پر از مجسمه های زیبا و جذاب بوده و انواع مجسمه های اسب درآن دیده می شود. بالن های هوایی زیبایی داشته در مواقعی از سال هوا می شوند.شهر بورسا به دلیل جنگل ها و منابع طبیعی زیبایش مشهور است، غذاهای خوشمزه، دسر و آب نبات، کباب های معروفش با هزینه های نسبتا مناسب لذت بخش است. این شهر را می توان پیاده قدم زد. این شهر به علت کثرت درخت و مزارع سبز به بورسای سبز معروف است.یکی دیگر از شهرهای سرسبز، آماسیه است که در وسط کوه قرار دارد، ازطرفی هم با ساحل همسایه است که معروف به شهر شاهزاده است و یکی از بهترین شهرها برای سفر در تابستان است. دارای چشمه آب معدنی گرم است.زمانی که تبلیغات تورهای ارزان ترکیه را می‌بینید، خاطرات یک هواپیمای به گل نشسته و اقامت در یک بیغوله در ذهن شما تداعی می‌شود! اما قطعا اینطور نیست. پکیج‌های تور ارزان ترکیه در بهترین ساعت پروازی، به‌صرفه‌ترین ایرلاین‌ها و در ارزان‌ترین محل‌های اقامت (با کیفیتی قابل قبول) بسته شده‌اند.

 

 

 

 

 

تور ترکیه لحظه آخری

از عوامل مهم عرضه تور لحظه آخری وجود چارتر در مسیر کشور است که این مسئله نیز رابطه مستقیم با میزان استقبال مخاطبان و گردشگران و توریست ها دارد.از این جهت تور ترکیه لحظه آخری معمولا در اکثر فصل های سال وجود دارد.عرضه تور لحظه آخری در مسیرهای مختلف متفاوت است.تور های لحظه آخری معمولا در روزهای پایانی منتهی به برگزاری تور عرضه میشود.پس برای کسانی که به دنبال تور ترکیه ارزان هستند زمان برای تصمیم گیری کم است و باید به سرعت تور لحظه آخری خود را انتخاب و خریداری کنند در نتیجه برنامه ریزی بلند مدت برای این نوع تور ها وجود ندارد.نکته دیگری که در خصوص تورهای لحظه آخری وجود دارد ظرفیت محدود این گونه تورهاست. ازآنجاکه این‌گونه تورها در روزهای انتهایی عرضه می‌شود، بیشتر ظرفیت پرواز به فروش رفته و فقط تعداد کمی از بلیط‌ ها برای فروش باقی می‌ماند. تورهای لحظه آخری به‌خاطر قیمت کمتر خود بسیار پرطرف‌دار بوده و به همین خاطر خیلی زود به فروش رفته و به اتمام می‌رسند.تور لحظه آخری استانبول همان چیزی است که برای سفر به این شهر زیبای ترکیه به آن نیاز دارید! تور لحظه آخری در واقع یک گزینه عالی برای کسانی است که دلشان سفر می خواهد و به دنبال ارزان ترین و بهترین تور برای مقصد مورد نظرشان هستند

 

 

 

 

 

قیمت تور ترکیه

قیمت تور ترکیه به عوامل گوناگونی از جمله رزرو بهترین و مناسب ترین هتل های همراه با وعده های غذایی، بلیط هواپیما استانبول یا دیگر شهرهای ترکیه (رفت و برگشت) ، نوع خدماتی که ارائه میشود،  ترانسفر فرودگاهی برای رفت و برگشت،بیمه مسافرتی، تور لیدر فارسی زبان کاملا مسلط به زبان انگلیسی ،گشت شهری رایگان و ارائه سیمکارت و … بستگی دارد.

 

 

خدمات تور ترکیه پرنده مهاجر

  1. اقامت با صبحانه
  2. بلیت رفت و برگشت
  3. بیمه مسافرتی سامان
  4. ترانسفر فرودگاهی
  5. گشت شهری همراه با ناهار

 

 

نقشه تور ترکیه

ترکیه در منطقه اوراسیا واقع شده است و گذرگاهی در بین قاره آسیا و اروپا است. در هر یک از مناطق خود  از جمله دریای سیاه، اژه، دریا ی مدیترانه، آناتولی ناحیه مرکزی، شرقی و جنوب شرقی خود جاذبه های طبیعی و تاریخی متعددی دارد. نقشه کامل ترکیه باعث می شود که شما با تسلط بیشتری جغرافیای و توپوگرافی این منطقه را بشناسید.  ترکیه بیشترین مرز را با کشور سوریه و ایران دارد. کشور ترکیه از سه جهت به دریا راه دارد که دسترسی به دریا باعث رونق اقتصادی آن شده است و از سه طریق تجارت و بنادر، صید ماهیگیری و گردش و تفریح درآمد بالایی به دست می آورد.کشور ترکیه ۸۱ استان دارد. مراکز همه استان‌ها به جز سه استان با خود استان همنام هستند. سه استان نام‌برده عبارت‌اند از: ختای (مرکز: انتاکیه)، قوجاالی (مرکز: ایزمیت)، سقاریه (مرکز: آداپازاری). هرکدام از استان‌های ترکیه به چندین بخش تقسیم شده‌است.

 

 

بهترین هتل های ترکیه

ترکیه،هتل های متعددی را با تعداد ستاره های مختلف در دل خود جای داده است. برای رزرو هتل در ترکیه باید توجه داشته باشید که اکثر هتل های ترکیه در دو ناحیه بی اوغلو و فاتح هستند؛ دلیل آن وجود جاذبه ها و مراکز خریدی است که در این محدوده قرار دارد. از جمله بهترین هتل های ترکیه می توان به هتل الیت ورلد، هتل گرند جواهر، هتل گلدن پارک، هتل تایتانیک سیتی، مرکور استانبول بومونتی، هتل چراغان، هتل بایوتل، هتل آدلمار، سوئیس هتل، هتل اینترکنتیننتال، هتل دیوان، هتل الیت ورلد پرستیژ، هتل وایت مونارچ، هتل هیلتون بسفروس و ... اشاره کرد.

 

 

جاذبه های گردشگری ترکیه

ترکیه کشوری پرتکاپو، با فرهنگی غنی و هتل های مجلل ، مقصد بی نظیر برای مسافران و گردشگران است .از بهترین جاذبه‌های گردشگری تور ترکیه، منطقه سلطان احمد می‌باشد که پیشنهاد می‌کنیم حتی یکبار هم که شده از آن دیدن کنید. با عبور از پل گالاتای، از تماشای کاخ اطرافش مثل دلماباغچه لذت ببرید، عشق را لمس کنید تا حس خوب را در خود دریابید.تورهای متنوع و بازدید از مناظر دیدنی ، غذا و خرید تنها معدود کارهایی است که می توانید در تور های این کشور انجام دهید.استانبول کاوشی است در فرهنگ پایتخت ترکیه و کشف بقایای امپراتوری‌های گذشته که با داشتن بهترین امکانات و هتل‌های لاکچری می‌تواند هر گردشگری را مجذوب خود کند. این تازه بخشی از چیزهایی است که استانبول به شما می‌دهد، داشتن مراکز تجاری که با ارائه لباس‌های برند و جواهرات لوکسش هر مسافری را وادار به تماشای خود می‌کند، خود جزئی از این امکاناتی است که استانبول پیش روی شما می‌گذارد.در بدروم بندر را دریابید و برای یک سفر دریایی حرکت کنید. آماده دیدن زیباترین بندر شوید، و با قایق‌های تفریحی به خود یک‌لحظه زندگی را هدیه دهید.آنتالیا شهری که در آن می‌توانید مکان‌های کلاسیک چشمگیر رومی را کشف نمایید و به سیاحت از آنها بنشینید. حتماً به آنتالیا نیز بروید تا شادترین لحظات را تجربه کنید. داشتن کافه‌های زیبا و زندگی زنده شبانه خود جزء خواستنی‌ترین چیزهاست.تزکیه کشوری رویایی در میانه دو قاره آسیا و اروپا و یکی از محبوب ترین مقاصد گردشگری در سر تا سر دنیاست. ما ایرانی ها هم به دلیل نزدیکی مسافت، عدم نیاز به اخذ ویزا و روادید، هزینه های نسبتا ارزان سفر و اشتراکات فرهنگی و غذایی علاقه زیادی به تور ترکیه داریم؛ به طوری که این کشور یکی از اولین انتخاب ها برای سفر خارجی به حساب می آید.ترکیه آنقدر دیدنی و جاذبه گردشگری دارد که نمی توان در یک سفر کوتاه از تمام آن ها بازدید کرد. جاذبه هایی که باید در تور ترکیه به آن ها سر بزنید عبارتند از: ایا صوفیه، مسجد سلطان احمد یا مسجد آبی، کاخ توپکاپی، بازار بزرگ، آب انبار باسیلیکا سیسترن، مسجد سلیمانیه، کاخ دلمه باغچه، برج گالاتا و میدان هیپودروم.

 

 

تور ترکیه لحظه آخری چیست؟

تور لحظه آخری ترکیه راهکار دیگری است که هزینه های شما را کاهش می دهد و  معمولا ممکن است همان چیزی که مد نظر شما هست را از برنامه ریزی شما خارج کند. معمولا در هنگامی که پرواز های خالی میباشند آژانس های چارتر کننده همانند پرنده مهاجر قیمت بلیت خود را پایین آورده و نرخ تور ها کاهش میباشد. این تورها قیمت کمتری نسبت به تورهای عادی دارند. تور لحظه آخری ترکیه، خدمات و امکانات کمتری نسبت به تور عادی ندارد و فقط برای تکمیل ظرفیت پرواز و هتل فروخته می‌شوند. شما عزیزان میتوانید برای اطلاع از تور های لحظه آخری ترکیه با کارشناسان فروش تور آژانس پرنده مهاجر در ارتباط باشی.مواردی که گفته شد از مهم ترین راهکارهای خرید تور ارزان ترکیه است امّا عوامل دیگری هم در ارزان شدن قیمت تور ترکیه می‌توانند موثر باشند. مثل انتخاب ایرلاین‌های کمتر معروف یا انتخاب سفر زمینی به جای هوایی. 

بهترین تور ترکیه

اگر منظور از بهترین تور ترکیه زمان سفر باشد باید گفت که  بهترین زمان خرید تور ترکیه از نظر فصلی، در تابستان است زیرا که میتوانید از تمامی تفریحات استفاتده کنید  ما اگر قصدتان خرید است، حراجی‌های بزرگ ترکیه در زمان اول تابستان و موقع کریسمس انجام می‌شود. برای آنهایی که بهترین زمان سفر به ترکیه را مترادف با خرید ارزان می‌دانند، این دو موقع از سال به اضافه مناسبت‌ هایی مثل عید فطر، می‌تواند بهترین زمان سفر به ترکیه باشد.و اگر شما میخواهید که کیفیت سفر باشد مد نظرتان باشد ، بهترین تور ترکیه توری است که هم قیمت مناسبی برای شما داشته باشد و هم آژانس معتبری آن را برگزار کند، تا در زمان سفر دچار مشكلات و ناهماهنگی های مختلف نشوید.شما با خرید تور های مسافرتی از آژانس پرنده مهاجر میتوانید با خیال راحت و بدون نگرانی در مورد اینکه در سفر با مشکلات پیش بینی نشده مواجه می‌شوید، سفر کنید. ضمن اینکه ما در پرنده مهاجر  سعی میکنیم تا جای ممکن اطلاعات بیشتری هم در اختیارتان بگذارد تا سفر آگاهانه‌تری داشته باشید و از سفرتان لذت کافی را ببرید.

 

 

پرطرفدار ترین تورهای ترکیه

تور استانبول : قطعا محبوب ترین و پرطرفدار ترین تور ترکیه شناخته می شود و هر ساله هزاران ایرانی به این شهر سفر می کنند.

تور وان : میتوان گفت که به دلیل فاصله کم با ایران، کم هزینه ترین تور ترکیه برای ایرانی هاست و به همین دلیل متقاضیان زیادی هم دارد.

تور آنتالیا : سفر به آنتالیا معمولا به صرفه است. بلیط هواپیما آنتالیا با قیمت‌ مناسب از ایرلاین های مختلف ارائه شده است هتل های بسیاری هم هستند که خدمات خوبی را با قیمت های مناسب به مسافران تور آنتالیا ارائه می کنند.

تور ازمیرشهر زیبای ازمیر مناطق گردشگری و تاریخی متنوعی دارد و منطقه کوناک تاریخ این شهر را به تصویر می کشد و یکی از بهترین تورهای مسافرتی میباشد.

تور کوش آداسیتور کوش آداسی با دارا بودن معابد و ابنیه با شکوه تاریخی، سواحل زیبا، تفریحات آبی و ... به یکی از اصلی ترین مقاصد گردشگری در کشور ترکیه تبدیل شده است.

تور بدرومتور بدروم یعنی سفر به سرزمینی که عطر هوایش چون کیمیایی سحرانگیز، هر جزء زندگی را زیباتر می‌کند.

تور مارماریس : مارماریس شهری در جنوب غربی ترکیه و در استان موغلا است که یکی از زیبا ترین شهرهای بندری در سواحل مدیترانه می باشد.

تور آنکاراشهر آنکارا پایتخت ترکیه و دومین شهر بزرگ این کشور می‎باشد که بیش از 4 میلیون نفر جمعیت دارند.

 

خرید تور ترکیه از شهر های مختلف

همانطور که گفتیم، با افزایش تورهای ترکیه در ایران، تور ترکیه از سایر شهرهای ایران هم برگزار می شود. در حال حاضر تور هوایی ترکیه از شهرهای ایران که فرودگاه بین‌المللی دارند، برگزار می‌شود. البته همچنان تهران در این عرصه یکه‌تازی می‌کند و بیشتر تورهای ترکیه از مبدأ تهران برگزار می‌شوند و اگر دنبال تاریخ خاص و شرایط ویژه‌ای هستید، احتمالا باید از مبدا تهران تورتان را تهیه کنید.اما برای تور زمینی فقط از تهران و تبریز می‌توانید تور ترکیه را تهیه کنید. زیرا مسیر زمینی از مرز تبریز خارج می‌شود. البته همانطور که توضیح داده شد همه تورهای زمینی همیشه برگزار نمی‌شوند و فقط بعضی شهرهای ترکیه در فصل‌های خاصی تور زمینی دارند. بنابراین، اگر ترجیحتان مسیر زمینی بود، پیش از سفر حتما از برگزاری تور زمینی مطمئن شوید.

تور های پیشنهادی

امتیاز 4.2 از 5 | از بین 57 امتیاز دهنده به تور ترکیه

سوالات متداول

category-faqs
جستجوی تور
منوی سایت